Kwaliteit & onderwijsprofiel

Een ondersteuningsprofiel van iedere school bestaat uit basisondersteuning, lichte en zware ondersteuning. Daarnaast formuleren scholen nog een plusaanbod. Zie ook de informatie op deze website  over onze leerling ondersteuning. Ondersteuningsprofielen van de PO, SBO en SO scholen gezamenlijk leveren een onderwijscontinuüm op, waarmee alle leerlingen binnen het samenwerkingsverband een passend onderwijsaanbod kunnen krijgen.

Ondersteuningsprofielen geven zicht op het onderwijsaanbod voor alle leerlingen binnen een school. Dit profiel moet een zichtbare kwaliteit van onderwijs waarborgen. Een goed gedifferentieerd onderwijsaanbod op de basisschool zorgt ervoor dat veel leerlingen thuisnabij onderwijs kunnen volgen en slechts een beperkt aantal leerlingen een beroep hoeft te doen op de zware ondersteuning. Het ondersteuningsprofiel is een instrument in handen van de school om het onderwijsaanbod gericht te verbeteren.

Op onze school wordt er opbrengstgericht gewerkt. Dit is onder andere terug te zien in de groepsoverzichten en groepsplannen die de leerkrachten opstellen. Naar aanleiding van de Cito-toetsen maken de leerkrachten twee keer per schooljaar een groepsoverzicht. Hierin zijn de resultaten van de leerlingen verwerkt en geanalyseerd. Aan de hand van de groepsoverzichten maken de leerkrachten een groepsplan. Op Kbs De Rosmolen werken we handelingsgericht met de één-zorgroute. In een schooljaar vindt er 2 keer een cyclus plaats.