Leerlingondersteuning

Basisondersteuning

Onze school biedt passende ondersteuning voor leerlingen met specifieke behoeften. Dat wil zeggen dat we leerlingen zo nodig een extra steuntje in de rug geven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Soms is dat begeleiding in de vorm van verlengde instructie of herhaling, maar we bieden ook verrijkingsstof voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben.

Dyslexie

Leerlingen met een ernstige leesproblematiek ontvangen extra leesondersteuning . Onze school verleent medewerking bij het aanvragen van een dyslexieverklaring. De kosten van een eventueel onderzoek komen voor rekening van de ouders.  Onder bepaalde voorwaarden wordt dit zelfs door de verzekeraar vergoed. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind of de intern begeleider.

De leerwinkel

In de Leerwinkel kan elk kind halen wat het extra nodig heeft om zich goed te ontwikkelen. Dat kan zijn; extra uitleg en extra oefening, meer uitdaging of het ontwikkelen van de executieve vaardigheden; het ‘leren leren’. Om te leren heb je de goede mindset nodig, die je helpt om de executieve vaardigheden in te zetten. Wij noemen dat de groeimindset. Alleen als je je in de groeimindset bevindt, kun je uitdagingen aan gaan. En dat willen we graag: dat kinderen vrijmoedig de uitdagingen die zij tegenkomen aan gaan en overwinnen. De leerkuil is een hulpmiddel om dit leerproces te verwoorden. Het werken vanuit de groeimindset en het werken met de leerkuil is ook in de groepen geïmplementeerd.

Gedragsproblemen

In het kader van preventie van gedragsproblemen hanteren we de methode Goed Gedaan, aangevuld met Pestpreventie activiteiten. Meer informatie hierover vindt u in ons Anti Pestprotocol.

Lichte en zware ondersteuning

Voor leerlingen die meer dan basisondersteuning nodig hebben, kijken wij samen met ouders op welke manier we kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeftes van deze leerlingen. In sommige gevallen kan de school hiervoor extra financiële ondersteuning aanvragen.

Extra ondersteuning

Naast de genoemde basisondersteuning bieden wij extra ondersteuning voor leerlingen die hun sociale vaardigheden extra moeten oefenen. In ons schoolondersteuningsprofiel vindt u meer informatie over extra ondersteuningsmogelijkheden.

Externe begeleiding

Als daartoe gegronde redenen bestaan, kunt u als ouder(s)/verzorger(s) extra ondersteuning voor uw kind organiseren op eigen initiatief en voor eigen rekening. De directeur van de school beoordeelt of er sprake is van een medische indicatie en of extra hulp zoals Remedial Teaching noodzakelijk is. Daarbij worden goede afspraken gemaakt over het beperken van het schoolverzuim.

Intern Begeleider

Onze intern begeleider zorgt voor een juiste uitvoering en inzet van de leerlingondersteuning. Ze begeleidt de leerkrachten en coördineert de procedure. Heeft u specifieke vragen over de ondersteuning voor uw kind, neem dan contact met ons op.