Leerlingondersteuning

Basisondersteuning

Onze school biedt passende ondersteuning voor leerlingen met specifieke behoeften. Dat wil zeggen dat we leerlingen zo nodig een extra steuntje in de rug geven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Soms is dat begeleiding in de vorm van verlengde instructie of herhaling, maar we bieden ook verrijkingsstof voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben.

Dyslexie

Leerlingen met een ernstige leesproblematiek ontvangen extra leesondersteuning . Onze school verleent medewerking bij het aanvragen van een dyslexieverklaring. De kosten van een eventueel onderzoek komen voor rekening van de ouders.  Onder bepaalde voorwaarden wordt dit zelfs door de verzekeraar vergoed. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind of de intern begeleider.

Extra uitdaging

Voor leerlingen die erg gemakkelijk leren of meer- of hoogbegaafd zijn de standaardlessen mogelijk niet uitdagend genoeg. Speciaal voor deze leerlingen bieden we verrijkingsopdrachten. Indien nodig kunnen leerkrachten gebruik maken van de expertise van specialisten, werkzaam binnen INOS. Wij bieden aan meer- of hoogbegaafde kinderen naast verrijking in de groep extra uitdaging in de plusgroep. Deze plusgroep is wisselend van samenstelling.

Gedragsproblemen

In het kader van preventie van gedragsproblemen hanteren we de methode Goed Gedaan, aangevuld met Pestpreventie activiteiten. Meer informatie hierover vindt u in ons Anti Pestprotocol.

Lichte en zware ondersteuning

Voor leerlingen die meer dan basisondersteuning nodig hebben, kijken wij samen met ouders op welke manier we kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeftes van deze leerlingen. In sommige gevallen kan de school hiervoor extra financiële ondersteuning aanvragen.

Extra ondersteuning

Naast de genoemde basisondersteuning bieden wij extra ondersteuning voor leerlingen die hun sociale vaardigheden extra moeten oefenen. In ons schoolondersteuningsprofiel vindt u meer informatie over extra ondersteuningsmogelijkheden.

Externe begeleiding

Als daartoe gegronde redenen bestaan, kunt u als ouder(s)/verzorger(s) extra ondersteuning voor uw kind organiseren op eigen initiatief en voor eigen rekening. De directeur van de school beoordeelt of er sprake is van een medische indicatie en of extra hulp zoals Remedial Teaching noodzakelijk is. Daarbij worden goede afspraken gemaakt over het beperken van het schoolverzuim.

Intern Begeleider

Onze intern begeleider zorgt voor een juiste uitvoering en inzet van de leerlingondersteuning. Ze begeleidt de leerkrachten en coördineert de procedure. Heeft u specifieke vragen over de ondersteuning voor uw kind, neem dan contact met ons op.