Missie & visie

Missie van de school

De lucht staat voor de onnoemelijke hoeveelheid aan mogelijkheden die mensen hebben, een universum aan kansen dat open ligt, de sky is the limit. Basisschool De Rosmolen geeft kinderen het noodzakelijke houvast om hun persoonlijke vlieger te besturen waarmee ze hun toekomst in eigen hand kunnen nemen, hun eigen koers kunnen bepalen en hun doelen kunnen bereiken. Het logo van de school, een vlieger, is het symbool voor de ambities van kinderen. Kleurrijk, wendbaar en grenzeloos.

De slogan van de school is: De beste basis voor ambities

We weten wat we willen bereiken en zijn daar duidelijk over. Eruit halen wat erin zit. Dat hoor je wel eens vaker, maar wat bedoelen we daar nu mee? Voor ons betekent dat al het mogelijke doen om kinderen volledig tot hun recht te laten komen. Hun trots en kwaliteiten ontdekken en die vervolgens te koesteren en verder te ontwikkelen. Mogelijkheden en kansen zien, daar begint ’t mee. Dat vraagt wat van de leerkracht voor de klas, die goed moet signaleren en alert moet reageren. Bij De Rosmolen hebben we dat heel goed voor elkaar. Dankzij onze gestructureerde aanpak valt er niemand buiten de boot en hebben we een helder beeld van de ontwikkelingsstappen van het kind.

We vertrouwen elkaar en we hebben vertrouwen in de kinderen. Daarmee leggen we een stevige basis voor groei en krijgen kinderen de ruimte om zichzelf te laten zien. We vinden het belangrijk dat kinderen op zichzelf leren vertrouwen en dat ouders vertrouwen hebben in onze school. Daar steken we dan ook veel energie in. We communiceren zorgvuldig met elkaar. Ook over onze verwachtingen ten aanzien van kinderen zijn we helder. We onderkennen het belang van afstemming en betrekken ouders nadrukkelijk bij het onderwijs. Om communicatie succesvol te laten verlopen, hechten we aan feedback, leren van elkaar en openheid. We geloven in het verwezenlijken van ambities en het benutten van kansen. We gaan voor resultaat, maar niet alleen qua taal en rekenen. Vanuit de wetenschap dat iedereen knap is op zijn eigen manier stimuleren we eigen wijsheid, zelfstandigheid, creativiteit en samenwerking. In onze overtuiging is het belangrijk dat kinderen hun eigen kracht ontdekken en uitdagingen aangaan. Dat helpt hen niet alleen vooruit in de basisschool, maar vooral in de jaren daarna.

Basisschool De Rosmolen biedt een prima basis voor de toekomst van elk kind. Bij de overgang naar de brugklas hebben kinderen voldoende bagage om met vertrouwen verder te komen.

Visie van de school

Het team van De Rosmolen wil op bepaalde zaken die tot sociaal emotionele problemen kunnen leiden, inspelen door de kinderen op school orde, rust, regelmaat en structuur aan te bieden en ze te leren op de juiste manier met regels, waarden en normen om te gaan. Hierbij proberen we tevens te bereiken dat kinderen met plezier naar school komen en zich op school prettig voelen. Met name deze prestatie willen we neerzetten naast een goede score op het gebied van de leerresultaten. Het team streeft naar een goed pedagogisch, kindvriendelijkheid en zorgzaam klimaat. Een ouder moet zijn kind aan ons kunnen toevertrouwen. Een warm pedagogisch klimaat is de belangrijkste voorwaarde om zich veilig en vertrouwd te voelen. Zonder veiligheid kan een kind zich niet ontwikkelen. Dat warme pedagogische klimaat willen we bereiken door een leeromgeving te scheppen waarin de dialoog centraal staat. Een kernbegrip binnen een warm pedagogisch klimaat is “respect”. We vinden we het belangrijk dat kinderen en leerkrachten respect voor elkaar hebben, dat er ruimte is voor individuele verschillen en dat iedereen erbij mag horen.

De ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Daarom vinden we het belangrijk de ouders te betrekken bij de gang van zaken op school. Samen staan we voor hetzelfde doel; het kind zich zo optimaal mogelijk laten ontwikkelen.

Levensbeschouwelijke visie

Het schoolteam handelt vanuit waarden en normen, die gebaseerd zijn op christelijke principes. Deze principes worden geborgd door de katholieke grondslag van INOS. Het toegepaste stelsel van waarden en normen is een ontwikkelmodel. Het wordt gevoed door christelijke principes en anticipeert op algemeen maatschappelijke, onderwijskundige en pedagogische ontwikkelingen. De essentie van het geheel van waarden en normen is door INOS duidelijk gedefinieerd. De levensbeschouwelijke kant daarvan is vastgelegd in een identiteitsnota en de algemeen maatschappelijke kant is geformuleerd in een gedragscode. Dit INOS brede stelsel van waarden en normen vormt voor de medewerkers het vertrekpunt bij de opzet en uitvoering van hun onderwijskundige en pedagogische opdracht. Leerlingen en ouders respecteren en handelen naar deze waarden en normen. Op basis van de kaders die de identiteitsnota en de gedragscode aangeeft, maken school, ouders en leerlingen afspraken en geven daadwerkelijk invulling aan onze waarden en normen.