MR – wat doet de Medezeggenschapsraad?

De Medezeggenschapsraad (MR) is wat de naam al zegt; een orgaan voor medezeggenschap, dus voor inspraak. De medezeggenschapsraad is een overlegorgaan met een adviserende en controlerende taak ten aanzien van het schoolbeleid. In de MR zitten vertegenwoordigers van de ouders (oudergeleding) en de leerkrachten (personeelsgeleding). Zij hebben overleg met de directeur van de school over voorstellen die betrekking hebben op het beleid van de school. Het gaat bij het MR-werk over het innemen van een gezamenlijk standpunt over voorstellen van de schoolleiding. De MR is dan ook een belangrijke gesprekspartner van de schooldirecteur.

Samenstelling Medezeggenschapsraad

De MR van De Rosmolen bestaat uit 4 leden.

Namens de ouders:

 • Marleen Verhagen (voorzitter)
 • Margot Giel

Namens het personeel:

 • Julie Ooms
 • Thessa Hakstege

De rechten van de Medezeggenschapsraad

Het succes van de MR is vooral afhankelijk van een goede samenwerking tussen de MR en de directeur. Maar ook als zij het niet eens kunnen worden, is de MR niet helemaal machteloos. In de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) is namelijk vastgelegd dat de MR bij een aantal onderwerpen de volgende rechten heeft.

Het instemmingsrecht

De directeur vraagt over een aantal onderwerpen de goedkeuring aan de MR. Zonder goedkeuring van de MR kunnen voorstellen over o.a. onderstaande onderwerpen niet worden uitgevoerd.

 • Onderwijskundige doelstellingen
 • Het schoolplan, leerplan en zorgplan
 • Het schoolreglement
 • De schoolgids en schooltijden
 • De arbeidsomstandigheden
 • Ouderbijdrage
 • Tussenschoolse opvang

Het adviesrecht

Over o.a. de volgende onderwerpen mag de MR gevraagd & ongevraagd advies uitbrengen aan de schooldirecteur. De directeur hoeft dit advies niet te volgen en mag dit naast zich neerleggen. Zelfs wanneer de MR een negatief advies geeft, hoeft de directeur dit advies niet te volgen.

 • Begroting & jaarrekening (excl. ouderbijdrage)
 • Organisatie van de school
 • Vakantierooster
 • Groepsindeling
 • Nieuwbouw, verbouw en onderhoud van de school

Bij sommige onderwerpen hebben de leerkrachten een ander belang dan de ouders. Immers de leerkrachten en het niet onderwijzend personeel zijn werknemer van de school. Hierdoor bestaat voor een aantal onderwerpen per geleding een aparte rol met betrekking tot het instemmings- of adviesrecht.

Meer informatie over onze MR vindt u in het Huishoudelijk regelement.

Vergaderingen

De vergaderingen van de MR zijn openbaar, maar kunnen voor een deel besloten zijn. De ouders en ook personeelsleden zijn welkom bij deze vergaderingen (formeel als toehoorder). Data en tijdstip van de vergaderingen zijn terug te vinden in de schoolagenda op Parro. Via de MR kunnen de ouders en de leerkrachten meepraten en meebeslissen.

De MR vergadert minimaal 6 keer per jaar.

Notulen

Notulen MR 16-9-2021
Notulen MR 21-10-2021
Notulen MR 25-11-2021 
Notulen MR 02-02-2022
Notulen MR 7-4-2022
Notulen MR 19-5-2022 
Notulen MR 29-6-2022 
Notulen MR 14-07-2022 
Notulen MR 28-9-2022

Jaarverslag

Jaarverslag Kbs De Rosmolen 2021

Vragen?

Als ouder kunt u gerust met vragen bij de MR terecht. Bijvoorbeeld als u zich zorgen maakt over de manier waarop de zorg  binnen onze school geregeld is, of als u zich afvraagt waarom de vakantie niet anders geregeld is.

We proberen uw vragen dan zo goed mogelijk te beantwoorden. Uw zorgen nemen we mee in de vergadering en bespreken we eventueel met de directie. Het is voor ons als MR belangrijk dat we weten wat er bij u, de ouders leeft. Op die manier kunnen we ons samen inzetten voor de belangen van onze kinderen.

U kunt (via deze site) onderwerpen die u belangrijk vindt bij de MR aankaarten door een e-mail te sturen naar de MR van De Rosmolen: kbsderosmolen_mr@inos.nl.