Ziekte & verlof

Voor extra verlof buiten de geplande vakanties moet u contact opnemen met de directie. Op grond van artikel 14 van de leerplichtwet bent u verplicht voor extra verlof voor ten hoogste 10 schooldagen een formulier in te vullen. Dit formulier is op school verkrijgbaar. De directie beslist of het verlof wel of niet wordt verleend. Zij is hierbij gebonden aan een strakke regelgeving waarbij slechts toestemming mag worden verleend voor gewichtige redenen. Check vooraf: https://rblwest-brabant.nl/ouders/regels-en-richtlijnen/